ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kontaktní údaje správce:

Správcem osobních údajů je Hana Stárková, IČ 08763615, se sídlem Vrchní 11, 684 01 Kobeřice u Brna.

2. Jaké osobní údaje OSVČ Hana Stárková zpracovává:

Osobní údaje OSVČ Hana Stárková zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

OSVČ Hana Stárková zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti. Jedná se zejména o:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště,
• osobní údaje pro usnadnění a urychlení komunikace – telefonní číslo, e-mailová adresa.

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit.
OSVČ Hana Stárková může také zpracovávat Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu, a to za účelem získat ucelený přehled o masérských výkonech u každého klienta. Jedná se zejména o vedení dokumentace, která může zahrnovat evidenci zdravotních údajů o klientovi (nemoci, operace, alergie, rodinný chorobopis), záznam aplikovaných masáží, fotodokumentace apod. Pro tento účel jsou Vaše údaje zpracovávány na dobu 10 let. Oprávněný zájem OSVČ Hana Stárková nijak nezasahuje do vašich práv.
Zdrojem vašich osobních údajů jste Vy osobně (předání osobních údajů ústní či písemnou formou-např. lékařská potvrzení vhodnosti masáží, lékařská dokumentace apod.).

3. Komu jsou Vaše osobní údaje ze strany OSVČ Hana Stárková poskytovány:

Slouží jen pro účely oprávněného zájmu OSVČ Hana Stárková. Bez Vaší písemné žádosti není nikomu přístup povolen.

4. Doba uložení osobních údajů:

V případě zpracování, v souladu s plněním právní povinnosti, je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.
Po skončení doby oprávněného zpracování OSVČ Hana Stárková přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

5. Práva týkající se ochrany osobních údajů:

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je společnost povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce.

V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich OSVČ Hana Stárková zpracovává;

b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;

c) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany OSVČ Hana Stárková v rozporu se zákonem;

d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;

e) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR.

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na OSVČ Hana Stárková, a to buď písemně do sídla společnosti na adrese Hana Stárková, Vrchní 11, 68401 Kobeřice u Brna, nebo prostřednictvím e-mailové adresy hana@masazezvenkova.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.