VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky MASÁŽE Z VENKOVA, Ing. Hana Stárková, IČ: 08763615, se sídlem Vrchní 11, 68401 Kobeřice u Brna.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb, MASÁŽE Z VENKOVA, Ing. Hana Stárková, IČ: 08763615 (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní, rekondiční a regenerační služby a spojené doplňkové služby na základě platného živnostenského oprávnění, praxe a řádných certifikátů těchto služeb.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 24 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.

2.3. Změna druhu objednané masáže

Nebude-li změna druhu masáže oznámena min. 24 hodin před objednaným termínem masáže, nebude akceptována.  

2.4. Zkrácení masáže

Pokud si zákazník přeje zkrátit čas masáže na menší časový rozsah, než na jaký byl závazně objednán, časový rozdíl nebude zákazníkovi nijak nahrazen ani kompenzován.

2.5. Zrušení objednávky
Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat maséra o této skutečnosti ihned, jak se o důvodu dozví.
V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy či opakovaně zruší masáž těsně před příchodem, je povinen uhradit 100% z ušlého zisku, a může být pro další objednání služeb odmítnut ze strany provozovatele.

2.6.  Předčasný příchod
Prostor masérny není přístupný v libovolnou dobu, služba je vždy sjednávána na objednaný čas. Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati na masáž dříve než 5min. před řádně sjednaným termínem.

2.7. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník se zpožděním, bude mu o tento čas zkrácena služba bez nároku na poměrné snížení ceny. Stejně tak, pokud zákazník na místě potřebuje masáž z časových důvodů zkrátit, nebude mu tento zkrácený časový úsek nahrazen a zákazník tak hradí plnou cenu objednávky. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen.

2.8. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka. 

2.9. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem (obnažování, nedovolené doteky, slovní či tělesné vulgarismy a další).

2.10. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor masérny. Poté je ale vyžadováno soukromí a doprovod musí odejít.
Dětem a mladistvým do 18 let jsou služby poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.
Prostor masérny není zařízen na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Provozovna nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.11. Odchod
S ohledem na další příchozí klienty se očekává odchod každého zákazníka do 5 minut po skončení masáže.

2.12. Osobní věci a cennosti
Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v masérně. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v místnosti se nachází vždy pouze zákazník a masér. Cennosti si každý bere do provozovny na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.

2.13. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.

2.14. Ceník masáží
Ceník masáží je zveřejněn na internetových stránkách www.masazezvenkova.cz.

3. Reklamace služeb

Provozovatel neručí za splnění očekávání klienta.

4.  Dárkový poukaz

4.1. Objednání  poukazu
Poukaz lze objednat osobně, telefonicky či e-mailem. Po objednávce přijdou na e-mailovou adresu zákazníka platební pokyny pro úhradu zvoleného poukazu. Úhrada poukazu může být provedena bankovním převodem či hotovostně v masérně. Po obdržení platby zákazník obdrží vyhotovený dárkový poukaz ve fyzické podobě nebo ve formátu .PDF na svoji e-mailovou adresu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku klienta. 

4.2. Použití  dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu typu služby, na kterou byl zakoupen – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit při objednání služby pro ověření jeho platnosti.

4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní druh a délku trvání masáže, což je na poukazu vždy uvedeno. Pokud si zákazník přeje zkrátit čas masáže na menší časový rozsah, než na jaký byl voucher zakoupen, časový rozdíl nebude zákazníkovi nijak nahrazen ani kompenzován. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť.

Pokud bude v průběhu roku navýšena cena za masáž, na kterou byl voucher vystaven, držitel je povinen doplatit aktuální rozdíl v ceně, platný ke dni objednání. 

4.4. Platnost dárkového poukazu
Platnost voucheru činí 6 měsíců a je vždy uvedena na voucheru. 

4.5. Splatnost úhrady dárkového poukazu
Splatnost činí 10 pracovních dnů od zaslání platebních pokynů na e-mail zákazníka, v případě, že nebude do té doby platba připsána na účet provozovatele, má se za to, že zákazník objednávku stornoval.

4.6. Propadnutí dárkového poukazu
a) Nedostaví-li se zákazník bez řádné omluvy ve sjednaném termínu, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.
b) Zákazník je povinen se objednat nejpozději 1 měsíc před expirací poukazu. Nebude-li tento měsíční interval dodržen a nebude-li možné ze strany maséra nabídnout termín do data expirace, poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

c) V případě expirace dárkového poukazu poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

5. Úhrada za masérské služby

Platba v provozovně je možná v hotovosti, zakoupeným dárkovým poukazem, či převodem na účet.
Na dárkové poukazy nelze vracet hotovost.

6. Závěrečná ustanovení

6.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2. Platnost a účinnost
Tyto nové všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2021.

Ing. Hana Stárková, Bučovická 156, 684 01 Slavkov u Brna,  IČ: 08763615, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku ve Slavkově u Brna od 11.12.20019 Č.j.: SC/96301-19, Sp. Značka:21774-2019/Leb.